Предпоставки за дизайн на модел за управление на индустриални зони – правна рамка.

  • Antoaneta Petrova Ivanova-Bares

Abstract

Предпоставки за дизайн на модел за управление на индустриални зони – правна рамка.

References

Библиография:
• „Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България
2014 – 2020”
• Национална програма за развитие: България 2020
• Национална пътна карта за научна инфраструктура
• Национална стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-
2020
• Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020
• „Анализ на проблемите, възпрепятстващи нарастването на инвестициите” – приер с
РМС 617/2015 на Министерския съвет
• „Стратегия за развитие на индустриалните зони” – Министерство на икономиката
• Българска агенция за инвестиции- http://www.investbg.government.bg/bg
• Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия
http://www.sme.government.bg/
• Министерство на финансите, Дирекция "Икономическа и финансова политика",
Индикатор на икономическата активност в българия, Бр. 4/2014
• НСИ- http://www.nsi.bg към 2015г.
• УКАЗ № 2242 от 14.07.1987 г. за свободни зони, посл,доп. бр. 113 от 28.12.2004 г.,
в сила от 1.01.2005 г.
• Colliers International, „България: Пазар на логистични и индустриални площи“
• Corruption Perception Index- https://www.transparency.org/cpi2014
• Doing Business- http://www.doingbusiness.org/rankings
• EC Internazionalization of SME, 2010
• РЕГИОНАЛНИ ПРОФИЛИ: ПРЕПОРЪКИ ЗА РАЗВИТИЕ 2015 ИПИ
http://www.regionalprofiles.bg/var/docs/Rec-2015/RP_Recommendations_2015.pdf
• Законодателство в областта на индустриалните зони и инвестициите на зитираните
в доклада държави.
Published
2017-11-04
How to Cite
Ivanova-Bares, A. (2017). Предпоставки за дизайн на модел за управление на индустриални зони – правна рамка. Vanguard Scientific Instruments in Management, 12(1). Retrieved from https://www.vsim-journal.info/index.php?journal=vsim&page=article&op=view&path[]=110